Γρήγορη μετάβαση

Μελέτες & Πηγές

Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι αφ’ ενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων, τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας μας.

Μέχρι τώρα έχει παραχθεί μια σειρά κειμένων, τα οποία αφορούν το σχεδιασμό Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα θα έχει ως επίκεντρό του το ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο της Περιφέρειας, στην οποία αναπτύσσεται.

Οι επεξεργασίες αυτές αποτελούν το συσσωρευμένο «πνευματικό κεφάλαιο» του σωματείου μας. Ελπίζουμε να αποτελέσει χρήσιμο πυλώνα διαβούλευσης ανάμεσα στους θεσμούς του κράτους και την ελληνική κοινωνία. Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός σχεδίου οραματικού για τη συλλογική και καθολική διαχείριση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος που αποτελεί την μεγαλύτερη «προίκα» της πατρίδας μας.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και οι συνεργάτες του επιμελήθηκαν :

α) τη σύνταξη ενημερωτικών κειμένων, τα οποία περιγράφουν και
επεξηγούν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν οι Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις (Πολιτιστικές Διαδρομές, Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ι.Τ.Ι., Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης – ΣΟΑΠ, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠ/ΤΟΚ).
Τα κείμενα αυτά παρατίθενται ακολούθως:

β) κείμενα που αφορούν σε επιμέρους διαδρομές:

γ)  σχετικές μελέτες :