Πρόοδος εργασιών

Αναφορά σε Ε.Π (Εξειδίκευση) - Ο.Χ.Ε. - Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς

Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική και Περιβαλλοντική διαδρομή Θεσσαλίας

Η διαδρομή
Το ιστορικό της Διαδρομής
No content

Στην Ο.Χ.Ε. Θεσσαλίας προτείνεται  μία Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής  & φυσικής κληρονομιάς, με σκοπό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο & για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η διαδρομή καλύπτει τα σημαντικότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία). Περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας που είναι 4 & τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Η κύρια διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί με άλλους τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αξιοποίηση & προβολή με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας & της απασχόλησης. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολλαπλασιαστικού οφέλους και επιδράσεων τόσο εντός της συγκεκριμένης ζώνης της Ο.Χ.Ε. όσο και ευρύτερα αυτής, συνδέοντας άμεσα τις δυτικές περιοχές με τις ανατολικές δρώντας συνεργατικά και αναπτυξιακά. Ο συγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός έγινε με βάση τα μνημεία και τις επενδύσεις που προβλέπονται, πέραν του Π.Ε.Π., και στους τομείς της Προσπελασιμότητας και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε την ολιστική αποτύπωση της Προόδου των Εργασιών εδώ.