Πρόοδος εργασιών

There are currently no works for this Cultural Route

Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας»

Η διαδρομή
Πηγές χρηματοδότησης
Το ιστορικό της Διαδρομής
No Cultural path available
No content

36,6 εκ ευρώ (από το ποσό αυτό τα 35,2 εκ ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ και τα 1,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ).

Περιγραφή

Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020) περιλαμβάνεται η παρέμβαση στις λιμναίες περιοχές της Περιφέρειας μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Βασικό ζητούμενο της ΟΧΕ των λιμναίων συστημάτων, που περιλαμβάνουν τα επιφανειακά ύδατα με τα φυσικά και τεχνητά τους συστήματα, είναι να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας. Οι ανάγκες που θα καλύψει η ΟΧΕ περιλαμβάνουν την προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής.

Πόλοι

  • Πόλος Πρεσπών
  • Πόλος Λιμνών Αμυνταίου
  • Πόλος Καστοριάς
  • Πόλος Λιμνών Αλιάκμονα

Προϋπολογισμός

36,6 εκ ευρώ (από το ποσό αυτό τα 35,2 εκ ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ και τα 1,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ).

ΟΧΕ-ΛΙΜΝΩΝ