ΔΩΡΕΕΣ & ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

To Θεσμικό πλαίσιο για τις Δωρεές και τις χορηγίες

 

Α. Δωρεές και χορηγίες φυσικών προσώπων

 

Ο νέος νόμος 4024   24/10/2011 του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 ΤΕΥΧΟΣ Α, ορίζει:

 

Tα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα   υπάρχουν και επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα όταν πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1. Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.

 

2. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το  10 %  του
    συνολικού  εισοδήματος που φορολογείται.

 

3.  Για τα ποσά των δωρεών και χορηγιών  που υπερβαίνουν τα 300 (τριακόσια) ευρώ, λαμβάνονται υπ’ όψιν, μόνο εφ όσον έχουν κατατεθεί
     σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

Το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του Δωρητή  η χορηγού, το ποσό της δωρεάς-χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως ,την ημερομηνία κατάθεσης και την υπογραφή του Δωρητή - Χορηγού.

 

 

Β. Δωρεές και χορηγίες επιχειρήσεων

 

Ο νέος φορολογικός νόμος (3842/2010 αρ.11 παρ. 3β) προβλέπει ότι εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, λόγω δωρεάς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς ή λόγω χορηγίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου και του νόμου 3235/2007 περί χορηγιών.

 

Ο Νόμος 3525/2007 για την Πολιτιστική Χορηγία

Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας

 

 
 

 
     


Αρχή ^

  Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα,

Τηλ.: 210.82.54.256,
Fax: 210.82.54.258
Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr, E-mail: info@diazoma.gr
Copyright © 2008 - .
 
Facebook page
Twitter
YouTube channel
YouTube tv

NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού